Homework. թարգմանություն

Թարգմանված տեքստի հղումը․

20-րդ դարի սկզբին նոր քաղաքը սկսեց զարգանալ հարթ տարածության վրա, հարավային Կալիֆորնիայում՝ ծովի մոտ։ Նրա անունն էր Լոս Անջելես՝ իսպանական հին վանքի անուն, որը երկար տարիներ գտնվել է այնտեղ։
Այդ ժամանակ ծնվեց նոր ճյուղ, արդյունաբերություն, դա էր կինոարդյունաբերությունը։ Ամերիկայում դրանք շարժանկարներ էին, բայց շուտով այն վերափոխվեց և կոչվեց <<ֆիլմ>>։

Ամերիկայի կինոարդյունաբերությունը սկսվեց Նյու Յորքում, բայց 1910 թ.֊ին կինոռեժիսորները տեղափոխվեցին Լոս Անջելես։ Նյու Յորքում ամեն ինչ շատ թանկ էր՝ աշխատողները, տարածքը, հարկերը։ Դրանից ավելի վատ այն էր, որ դժվար էր ֆիլմ նկարել ձմռանը, քանի որ շատ ցուրտ էր։ Համեմատաբար, Լոս Անջելեսի տարածաշրջանը լիքն էր առավելություններով։ Կալիֆորնիայում նրանք կարող էին ամբողջ տարի ֆիլմ նկարել և ամեն ինչ ավելի էժան էր։ Մասնավորապես շատ էին տարածքները վաճառքի համար։ Եվ կինոստեղծողները Լոս Անջելեսից մի քանի մղոն այն կողմ գտան այն ինչ իրենց անհրաժեշտ էր, և քիչ ժամանակ անց այդ տարածքում՝ Հոլիվուդում, սկսեցին կառուցել հսկայական ստուդիաներ, շենքեր՝ չոր բլուրների ստորոտում։

Ֆիլմերը շատ արագ հանրաճանաչ դարձան, մասնավորապես նրանից հետո, երբ 1925թ..֊ին հայտնվեցի <<թոլկիները>>։ Այնուամենայնիվ կինոնկարի նկարահանումը թանկ էր, և կինոընկերություններին գումար էր պետք, շատ գումար: Այդ պատճառով Հոլիվուդում արագորեն տիրեցին մեծ թվով խոշոր ընկերություններ, ինչպիսիք են MGM, 20th Century Fox, Warner Bros. and Paramount: Այդ ժամանակվանից մեծ ընկերությունները ունեցան իրենց վերելքներն ու վայէջքները, բայց դրանց մեծ մասը դեռ կա։ Որոշ հին անուններ անհետացել են, բայց շատ նորերն են հայտնվել, կազմակերպություններ, ինչպիսիք են՝ Walt Disney և Steven Spielberg’s ընկերությունը՝ Amblin.

Բնականաբար, 80 տարվա ընթացքում Հոլիվուդը շատ է փոխվել: Այսօր ամենամեծ ստուդիաները պատկանում են հսկայական միջազգային ընկերություններին: Օրինակ, News Corporation- ը, որին այժմ պատկանում է Fox֊ը, ունի նաև թերթեր երեք մայրցամաքներում (ներառյալ Times of London-ը) և հեռուստատեսային ցանցեր Ամերիկայում, Եվրոպայում և Ասիայում: Միայն Fox-ի նման հսկայական ընկերությունները կարող են իրենց թույլ տալ նկարահանել այսօրվա ամենաթանկ ֆիլմերը։ Նույնիսկ <<Տիտանիկ>> ֆիլմի համար, որն այն ժամանակ ամենաթանկ կինոնկարն էր, Fox-ը ստիպված էր օգնություն խնդրել մեկ այլ մեծ ընկերությունից `Paramount-ից: Հոլիվուդը ժամանակին կարող էր ֆիլմեր նկարահանել միայն Ամերիկայի համար, այսօր այն պետք է պատրաստել ամբողջ աշխարհի համար: Լոս Անջելեսի ծայրամասը դարձել է համաշխարհային երազանք֊սարքի կենտրոնը։ Գուցե նախկինում մենք այլ կերպ էինք երազում: Այսօր, մասամբ Հոլիվուդի շնորհիվ, ամեն վայրում ապրող մարդիկ ունեն նման երազանքներ։
Այժմ մենք ապրում ենք համաշխարհային մշակույթի դարաշրջանում: Հոլիվուդը չի հորինել այս մշակույթը, բայց լավ կամ վատ, այն դարձել է դրա ամենահզոր տարրերից մեկը: Ուզենք, թե ոչ, մենք բոլորս հիմա ապրում ենք Հոլիվուդ մոլորակում:

Homework

Destination B1, p. 121, unit 29

A. Circle the correct answer.

If Charles had had enough money, he’d have bought the CD.

1.Did Charles have enough money? Yes/No

2. Did he buy the CD? Yes/No

Cilla would have called Andrea if she’d taken her mobile with her.

3. Did Cilla call Andrea? Yes/No

4. Did she take her mobile with her? Yes/No

If we hadn’t been late, we’d have seen the start of the film.

5. Were they late? Yes/No

6. Did they see the start of the film? Yes/No

Paul wouldn’t have made a mistake if he’d listened to Lee.

7. Did Paul make a mistake? Yes/No

8. Did Paul listen to Lee? Yes/No

Jo wouldn’t have gone to the party if she hadn’t been invited.

9. Did Jo go to the party? Yes/No

10. Was Jo invited to the party? Yes/No

Tom would have forgotten his keys if Lisa hadn’t reminded him.

11. Did Tom gorget his keys? Yes/No

12. Did Lisa remind him about keys? Yes/No

B. Complete using the correct form of the words in brackets.

1.If you had told (tell) me you were going to the beach, I’d have come with you.

2. If Dan had missed the plane, he would have been (be) very annoyed.

3. I’d have got you a present if I had known (know) it was your birthday.

4. We wouldn’t have got (not/get) lost if we’d taken a map with us.

5. If the car hadn’t broken down (not/break down), I wouldn’t have been late.

6. If you hadn’t helped (not/help) me, I wouldn’t have finished in time.

7. If Baz hadn’t shown (not/show) you what to do, what would you have done(you/do)?

C. Complete each second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Write between two and five words.

1.If it had been cold, we’d have lit a fire.

2. If John had come, we’d have done some painting.

3. Clarie would have bought some clothes if she’d seen something she liked.

4. If the joke hadn’t been very funny, the audience wouldn’t have laughed.

5. We wouldn’t have decided to leave if it hadn’t been really noisy.

D. Look at the pictures and complete the sentences. Use the correct form of the verbs in the box. You may have to use some negative forms.

1.If Kevin hadn’t just got a text message, he wouldn’t have looked at this mobile phone.

2. If he hadn’t looked at his mobile, he would have seen the banana skin.

3. If someone had picked up the banana skin earlier, it wouldn’t have been there.

4. If Kevin wouldn’t have stood the banana skin, he on it.

5. If he hadn’t stood on it, he wouldn’t have fallen over.

6. If he hadn’t fallen over, he wouldn’t have broken his mobile.

7. If he hadn’t broken his mobile, he would have replied to th etext message.

E. Read the story and complete the sentences.

1.If Vida had got home earlier, she’d have gone to the gym.

2. Is she’d gone to the gym that evening, she wouldn’t watched TV.

3. If she hadn’t watched TV, she wouldn’t have seen the advart.

4. She wouldn’t have bought the Fitmaster 5000, if it hadn’t looked fantastic.

5. She wouldn’t have put it at the top of the stairs, if it had been smaller.

6. She’d have continued going to the gym, if she hadn’t loved the Fitmaster 5000.

7. If she hadn’t gone so fast, she wouldn’t have fallen down stairs.

8. If she hadn’t fallen down the stairs, she wouldn’t have broken her leg.

Homework

Destination. Conditionals

A. Look at the pictures and complete teh sentences. Use the zero conditional.

 1. If you heat water, it boils.
 2. If you send an e-mail, it’s free.
 3. It be dangerous you don’t wear a seatbelt.
 4. If you have an injection, it doesn’t usually hurt.
 5. If you don’t water plants and flowers, they die.
 6. If the sea isn’t calm, it isn’t safe to swim.

B. The words and phrases in bold in each sentence are wrong. Write the correct word or phrase.

 1. If we will go shopping tomorrow, I’ll probably buy a new top. __ go
 2. If Mum is tired tonight, I cook dinner. __ I’ll cook
 3. John will tell us if there will be any news. __ is
 4. If I won’t get a good mark in the geography test, I’ll be very annoyed! __ don’t
 5. You are tired in the morning if you don’t go to bed soon. __ will be
 6. If you see Karen, do you ask her to call me? __ will
 7. Does Frank come with us if we go to the beach at the weekend? __will
 8. If you need help, will tell me! __tell

C. Complete using the correct form of the verbs in brackets.

 1. do
 2. will scream
 3. is
 4. won’t mind
 5. doesn’t call
 6. cost
 7. will Greg be
 8. don’t get

D. Circle the correct word or phrase.

 1. If i win/won a million euros, I’d buy my mum and dad a new house.
 2. If Steve paid more attention in class, he will/would learn more.
 3. They’ll/They’d go on a cruise if they had enought money.
 4. You’d feel a lot healthier if you don’t/didn’t eat so much fast food.
 5. If I have/had a bike, it wouldn’t take me so long to get to school.
 6. If you met Tom Hanks, what will/would you ask him?
 7. Will/Would Bobby be upset if I didn’t invite him?
 8. If I am/were you, I’d get a haircut!

E. Complete each second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Write no more than three words.

 1. If Sylvia had enough money, she’d buy a new computer.
 2. In the twins weren’t so busy, would see their friends more often.
 3. If I lived in a city, there would be lots to do in the evening.
 4. If Grandma didn’t live in a small flat, she’d get a dog.
 5. If you didn’t us eyour mobile so much, you wouldn’t have large phone bills.
 6. If I were you, I’d tell your parents the truth.

F. Choose the correct answer.

 1. A stop
 2. B gave
 3. B ate
 4. A get
 5. A wil
 6. A live
 7. A. will
 8. B would

Homework

A. Circle the correct answer.

1.’Has you brother gone out?’ Mum asked me.

Mum asked me if my brother has gone/had gone out.

2. ‘Do you know the answer?’ Miss Smith asked Ruby.

Miss Smith asked Ruby if she knew/had known the answer.

3. ‘Is this your car?’ the police officer said to the man.

The police officer asked the man if it is/was his car.

4. ‘Have you been to see the exhibition?’ I asked Benjamin.

I asked Benjamin if he went/had been to see the exhibition.

5. ‘Does your laptop need a new battery?’ Jerry asked me.

Jerry asked me if my laptop nedded/will need a new battery.

6. ‘Are you having a barbecue?’ I asked the Browns.

I asked the Browns if they were having/had been having a barbecue.

B. Write one word in each gap.

1.’Will you be at the party?’ Richard asked me.

Richard asked me if I would be at the party.

2. ‘May I ask you a few questions?’ the woman asked Ted.

The woman asked Ted if she might asked him a few questions.

3. ‘Can we go to the zoo tomorrow?’ Jane asked her father.

Jane asked her father if they could go to the zoo the following day.

4. ‘ Shall I study maths or English?’ Sally asked her best friend.

Sally asked her best friend whether she should study maths or English .

5. ‘Can you write with your left hand?’ Val asked me.

Val asked me whether I could write with my left hand.

6. ‘ Shall we play tennis or volleyball?’ Debbie asked her ister.

Debbie asked her sister if they should play tennis or volleyball.

7. ‘May I leave the table?’ Samantha asked her parents.

Samantha asked her parents if she might leave the table.

8. ‘Will our bus leave on time?’ Mum asked the driver.

Mum aske dthe driver whether our bus would leave on time.

C. Complete each second sentence so that it has a similar meaning to the first sentence. Write between two and five words.

1.”When did your brother join the army?’ Rusy asked me.

Rudy asked me when my brother had joined the army.

2. ‘How was your trip to Turkey?’ I asked Katherine.

I asked Katherine how her trip to Turkey had been.

3. ‘How will we find your keys in the dark?’ Ashley asked Susie.

Ashley asked Susie how they would find her keys in the dark.

4. ‘Why was Rob on TV?’ Denise asked me.

Denise asked me why Rob had been on TV.

5. ‘ Who saw you at the park?’ the police officer asked me.

The police officer asked me who had seen me at the park.

6. ‘Who did you see at the park?’ the police officer asked me.

The police officer asked me who I had seen at the park.

D. Look at the pictures and complete the sentences.

1.My mum told me to tide my room.

2. I told the dog to stop following me.

3. The man told the woman to listen carefully.

4. The parrot told the boy to shut up.

5. Jenny’s grandma told her to push harder.

6. The magician told her to pick a card.

E. Choose the correct answer.

1.’Could you pass me the salt, please?’ I asked the man next to me.

I asked the man next to me to pass me the salt.

2. ‘Would you mind waiting a moment?’ the shop assistant asked the woman.

The shop assistant asked the woman to wait a moment.

3. ‘Please don’t leave your dirty football boots in the hall,’ Mum said to Doug.

Mum told to Doug not to leave his dirty football boots in the hall.

4. ‘Could you tell us where you were at six o’clock?’ the police officers asked Barry.

The police officers askef Barry to tell them where he had been at six o’clock.

5. ‘Could I have your e-mail address?’ I asked Mariella.

I asked Mariella to give me her e-mail address.

6. ‘Can I have a new Xbox for my birthday?’ I asked my mum.

I asked my mum to get me a new Xbox.

F. If the word or phrase in bold is correct, put a tick. If it is wrong, write the correct word or phrase.

1.I asked Tony why she had taken my CD without asking me.

2. Roger told Isabelle not to make any plans for the weekend.

3. √

4. Alexander asked his dad to give him some money for his school trip.

5. I told Jeremy not to move while I took his photograph.

6. √

Destination B1 unit 14 “ Articles” all exercises.

A. Complete using a, an or the.

1.We had a really good science lesson at school today.

2. I found an unsual insect on the wall outside our school.

3. It’s your birthday next week. Are you going to have a party?

4. We waited for hours, but we finally saw the Queen.

5. Why don’t we listen to the radio?

6. Have you got a euro I could borrow?

7. Mum has gone to the bank, but she’ll be back soon.

8. Where have you been? I’ve been waiting for over an hour!

B. Write an article in each gap where necessary. If an article is not necessary, put a dash (-).

I had a really bad day on Tuesday. I bought a new game on CD – ROM for my computer, but the game didn’t work properly. I took it back to the shop on – North Street, but the manager blamed me! He pointed the scratch on the CD – ROM and said I’d done it. I couldn’t believe it! I had to buy a new one.

C. Circle the extra word in each sentence.

1.Do you think we will ever send a person to the Mars?

2. When you go to the London, don’t forget to see the London Eye.

3. When we use the cars, we damage the environment.

4. I’m not telling a lies! It’s the truth.

5. I’m looking for a teacher who can teach me the German.

6. Ray needs a warm hat and a new coat for his visit to the Russia.

7. Dad has gone to work and forgotten the car keys.

8. Some people have an unusual pets, such as lions or tigers.

D. In each sentence there is a word missing. Put an arrow to show where the missing word should go and write the word.

1.English music was popular in America in 1960s.

The English music was popular in America in 1960s.

2. Would you prefer to read book or watch a television?

Would you prefer to read a book or watch a television?

3. We had maths at school yesterday and our teacher gave us surprise test!

We had maths at school yesterday and our teacher gave us a surprise test!

4. Peter joined police and caught ten thieves in his first month!

Peter joined the police and caught ten thieves in his first month!

5. Gordon wanted to be writer, so he studied English at university.

Gordon wanted to be a writer, so he studied English at university.

6. Suddenly, two UFOs appeared in sky over Washington.

Suddenly, two UFOs appeared in the sky over Washington.

E. Rewrite the sentences correctly, adding articles where necessary.

1.We had great time in USA.

We had a great time in USA.

2. Let’sgo to Belgium for week this summer.

Let’s go to Belgium for a week this summer.

3. Where’s money I gave you on fifteenth of last month?

Where’s the money I gave you on fifteenth of last month?

4. I’d like to join army and become soldier.

I’d like to join the army and become a soldier.

5. For Christmas, I got book, DVD and latest CD by my favourite band.

For Christmas, I got a book, DVD and the latest CD by my favourite band.

6. They say that English drink lot of tea.

They say that the English dirnk a lot of tea.

7. I heard song on radio that I really liked.

I heard a song on the radio that I really liked.

8. Do Japanese and other people in Asia eat chesse?

Do the Japanese and other people in Asia eat chesse?

F. Underline ten mistakes in the dialogue and correct them.

Gary: It’s the lovely day, isn’t it? Let’s walk down to shops and look around.

Helen: That’s an good idea. I’ll just have a look in kitchen and see what we need.

Gary: I got milk yesterday, so we don’t need any more. We might need bread, though.

Helen: Okay. Bread … oh, and the packet of sugar. After shopping, we could go to new market in town centre and see what they have.

Gary: Right. You get your coat and I’ll get car keys.

The correct version

Gary: It’s lovely day, isn’t it? Let’s walk down to the shops and look around.

Helen: That’s good idea. I’ll just have a look in the kitchen and see what we need.

Gary: I got the milk yesterday, so we don’t need any more. We might need – bread, though.

Helen: Okay. Bread … oh, and packet of sugar. After shopping, we could go to the new market in the town centre and see what they have.

Gary: Right. You get your coat and I’ll get the car keys.

My school trips

I went to a lot of trips with my school. The last and most fun trip was going to Thrchkan’s waterfall. I went to camping trips. I went to Lori for 4 days, Meghradzor for 5 days, Arates with my volleyball team for 3 days 2 times, Sevan for 3 days, Chor Virap, Ashtarak, Stepanavan for 3 days, Byurakan for 2 days, Bjni, Musaler, Oshakan, Bagaran on my birthday etc. I spent the best days of my life traveling.

Destination B1. Unit 8

A. If the word in bold in each sentence is correct, put a tick. If it is wrong, write the correct word.

1.We first visited China on 2006.- In

2. My birthday is at the second of July. On

3. Let’s meet on five o’clock, shall we?- At

4. School starts again in September.√

5. There’s a party at Emily’s at Saturday.-On

6. What do you want to do on the morning?-In

7. Let’s go and see Grandma on Easter.-At

8. Where do you usually go in Christmas day?-On

B. Complete using on, in or at.

1.There are lots of people in the restaurant.

2. The people who live at number 44 are away on holiday.

3. You should go to the Louvre when you’re in Paris.

4. Gorillas live in forests in Africa and eat fruit.

5. What does that sign on the wall say?

6. What did Ethan say in his letter?

7. Have you heard of the strange statues on Easter Island?

8. Do you really want to spend the whole day on the beach?

C. Look at the pictures and complete the sentences.

1.This photo was taken in winter.

2. We’re at a concert.

3.She’s in the sea.

4. It’s on page 62.

5. It’s in the middle.

6. He’s on an island.

7. It’s on the mountain.

8. They’re at a weeding.

D. Complete using the words in the box.

1.to

2. to

3.at

4.at

5.to

6.to

7.in

8.on

9.in

10. to

E. Crircle The correct word.

1.I’m metting Andyt at/on the cinema in a hour.

2. Have you seen the new building at/in front of the school?

3. My new job starts in/on the first day of August.

4. We’re going to Martin’s to see their new baby in/on Wednesday evening.

5. See if there are any tomatoes at/in the fridge, will you?

6. We’ll all have computers connected to our brains at/in the future.

7. I don’t feel like playing chess at/on the moment.

8. I think there’s someone at/in the door. I’ll go and check.

F. Write one word in each gap.

1.to

2. in

3. in

4. to

5. at

6. to

7. at

8. at

9. at

10. at

11. in

Homework

“Think 2” Student’s book p. 41,42

P. 41

1.Match the phrases with the definitions. Write the numbers 1-6.

a. Your computer monitor does not show any information any more

3. your screen goes blank

b. A programme shuts down

2. an application closes down

c. You lose all the changes you’ve just made

4. you close a file without saving it first

d. Information appears on your computer screen telling you about a problem

1.you get an error messsage

e. The system that saves information on your computer suddenly stops working

6. your hard disk crashes

f. An application stops working, and the screen will not change no matter what you do

5. a programme freezes

GRAMMAR

1.Complete the sentence. Look back at the article on page 39 to chek.

There were 500 people at the party, and some of them were smashing windows and breaking potted plants. Here are some important tips-no one of them can guarantee 100% internet security, but all of them will help you to be safer onilne.

2. Complete the rule with things/more/none.

RULE: We use the experssions all/some/none/any of them to refer back to a group (of things or people) and say more about it.

3. Choose the correct words.

1.My friends had a great time at my birthday party. All/None of them wanted to leave!

2. I have no idea which of these pens is Carla’s. They all look exactly the same, so any/some of them could be hers.

3.These bikes all look good, but I’m sure some/any of them are better than others.

4. These T-shirts are really cool. None/Any of them would be fine for me.

5. These caps weren’t expensive. I got all/none of them for 12$.

6. We tried lots of different jeans, but none/some of them were the right size for me.

7. All the questions were really hard-I couldn’t answer none/any of them!

8. Her songs are OK-I quite like some/any of them.

4. Complete the sentences with all/some/none/any. (There may be more than one possible answer.)

1.There are 32 students in Sarah’s class. It’s amazing that all of them like music, but none of them listen to jazz.

2. I like most American TV shows, but some of them are terrible!

3. OK, he scored three goals-but some of them were lucky!

4. The cakes that I made were horrible-we couldn’t eat any of them, so we threw them all away.

5. My three brothers like IT, but none of them is as good with computers as my sister.

6. Look at those cameras, some of them are very cheap, but others are very expensive.

P. 42

READING

1.Look at the mixed-up messages. Match them with the types of communisation in the list. Write letters a-f.

1 text message-e

2 text message-b

3 notice-d

4 online post-c

5 email-f

6 note-a

2. Read the messages. Mark the correct answer A, B or C.

1-C

2-A

3-A

4-A

5-B

6-A

Homework

Workbook p. 36

GRAMMAR

1.Circle the correct words.

It’s everything/something you could want in a tablet and more.

It’s so simple that no one/anyone can use it, but if there’s everything/anything you don’t understand, our technical team are waiting to help.

Its amazing network coverage means you have internet access everywhere/somewhere you go.

If there’s something/nothing you need to remember or somewhere you need to be, the alarm system will make sure you don’t forget.

If you order before Christmas, there’s nothing/everything to pay until March.

The new XR4–someone/no one should leave home without it.

2. Complete the sentences with the words in the list.

0. This party’s boring. I don’t know anyone.

1.I’am sure I’ve seen that man somewhere before, but I can’t remember when.

2. Sally’s really enjoying her new school, everyone has been so friendly to her.

3. There are no seat numbers in this cinema-you can sit anywhere you like.

4. It wasn’t me. I didn’t go anything, I promise!

5. Have you spoken to lan? There’s something he wants to tell you.

6. There are no trees here, so there’s nowhere to hide from the sun.

7. It’s a secret. Tell no one!

3. Complete the second sentence so that it means the same as the irst. Use no more than three words.

0. Liz is really popular. Everyone likes Liz.

1.I’am really bored. There’s nothing to do.

2. Are you hungry? Do you want something to eat?

3. There’s danger everywhere. Nowhere is safe.

4. The cat has disappeared. I can’t find the cat anywhere.

5. He’s following me. He’s everywhere go.

4. Match the sentence halves.

0-c

1-e

2-d

3-a

4-b

5. Complete the sentences with all, some, any or none.

0. I have lots of friends, but none of them remembered my birthday.

1.I like most of his films, but some of them are awful.

2. I can’t say which game I like best. I love all of them.

3. I invited all my classmates to the party, but none of them came.

4. He’s got 2,000 stamps. Some of them are very rare.

5. Three buses came, but all of them were full.

Homework

02.02.21 “Think 2” Student’s book p.39 to retell the rules, p.40

Grammar

1.Complete these sentences from the article on page 39. Underline other examples of indefinite pronouns in the article.

1. Most teens think they know everything about social media.

2.Think before you post something.

3. No one likes it when you ‘shout’ in your messages.

2. Complete the table. Use the article on page 39 to help you. Then complete the rule with some/any/no/every.

Everything-something-nothing-anything

Everyone-someone-no one-anyone

Everywhere-somewhere-nowhere-anywhere

RULE. The words beginning with

Every-mean ‘all’ (people/things/places).

Some-mean that we don’t know exactly which (person/thing/place).

Any-mean that we don’t care or it doesn’t matter which (person/thing/place).

No-mean ‘not any’ (person/thing/place).

3. Complete the sentences with words from the table in ex. 2.

1. Where’s my pen? I’ve looked anywhere, but I can’t find it.

2. Using social media can be a real problem. Everyone should know that.

3. The teacher asked a question, but no one know the answer.

4. Someone left a message for you at reception.

5.Ouch! There’s something in my eye!

6. I’ve no idea where Sally is. She could be anywhere.

7. Do you want a place to relax on your holiday? There’s nowhere better than here!

8. It’s so noisy. Let’s go somewhere quieter.

4. Complete the sentences so that they are true for you.

1. Everyone knows that I am a dancer.

2. For my next holiday I’d like to go somewhere quieter.

3. I don’t like eating anything that has got spicy in it.

4. I think anyone can learn to English.

Vocabulary

1. Match the phrases with the definitions. Write the numbers 1-10.

a — 7

b — 4

c — 3

d — 5

e — 8

f — 1

g — 2

h — 9

i — 6

j — 10