Երկրաչափություն․ կրկնողություն․ դաս 2

1․Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններից մեկը 60  աստիճան է, իսկ ներնաձիգի և փոքր էջի գումարը  30սմ է։Գտի՛ր եռանկյան ներքնաձիգը։

30:3=10

10*2=20


2․ABC հավասարասրուն սուրանկյուն եռանկյան  AB ,AC սրունքին տարված  բարձրությունները հատվում են  M կետում ։Գտի՛ր եռանկյան անկյունները,եթե անկյուն  BMC=140  աստիճան է ։

180-140=40

40:2=20

90-20=70

180-(70+70)=40


Լրացուցիչ ( տնային աշխատանք)
3ABCD զուգահեռագծի պարագիծը 50 սմ է, <C=30, իսկ CD ուղղին տարված BH ուղղահայացը 6,5 սմ: Գտեք զուգահեռագծիկողմերը:


6.5*2=13

50-13*2=24

24:2=12

4.Գտեք ABCD զուգահեռագծի անկյունները, եթե՝

ա) <A=840

<A=<C=<84

360-84*2=192

192:2=96

բ) <A-<B=550

{A-B=55

{A+B=180

2A=55+180

A=117.5

B=177.5-55

B=62.5

գ) <A+<C=1420

142:2=71

360-142=218

218:2=109

դ) <A=2<B

180:3=60

60*2=120

5ABCD զուգահեռագծի A անկյան կիսորդը K կետում հատում է BC կողմը: Գտեք այդ զուգահեռագծի պարագիծը, եթե BK=15 սմ, KC=9սմ:

<BKA=<KAD => =<BAK =>AB=BK=15

15*2+2*(9+15)=165

6. MNPQ զուգահեռագծի մեջ տարված է MQ ուղղին ուղղահայաց՝ NH-ը, ընդ որում՝ H կետը գտնվում է MQ կողմի վրա: Գտեք զուգահեռագծի կողմերը և անկյունները, եթե հայտնի է, որ MH=3 սմ, HQ=5սմ, <MNH=300:

MQ=3+5=8

<MNH=30 => MN=3*2=6

<MNH=30 => <NMQ=60

160-60=100


7.Սեղանի սրունքներից մեկը բաժանված է երեք հավասար հատվածների: Այդ բաժանման կետերից տարված են մյուս սրունքին միացնող հատվածներ, որոնք զուգահեռ են սեղանի հիմքերին: Գտեք այդ հատվածների երկարությունները, եթե սեղանի հիմքերը հավասար են 2 սմ և 5 սմ:

2 = a

5 = b

{(c+b):2=d

{(a+d):2=c

{c+b=2d

{a+d=2c / *2/ => 2a + 2b = 4c

{c+b+2a+2d=4c+2d

{b+2a=3c

{c=b+2a/3

c=5+2*2/3

c=3

a+d/2 = b+2/3

3a+3d=2b+4a

3d=2b+a

d=2b+a3

d=2*5+2/3

d=48.Զուգահեռագծի կից կողմերը հավասար են 12 սմ և 13սմ, իսկ սուր անկյունը 300 է: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:
<A=30, AB=12 => BH=12:2=6

6*13=78

9.Զուգահեռագծի կողմը 8,1 սմ է, իսկ 14 սմ-ի հավասար անկյունագիծը նրա հետ կազմում է 300 անկյուն: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:

<A=30, AC=14, => CH=7

8,1*7=56,7

10. Զուգահեռագծի սուր անկյունը 300 է, իսկ բութ անկյան գագաթից տարված բարձրությունները հավասար են 2սմ և 3սմ: Գտեք զուգահեռագծի մակերեսը:

<A, <C= 30 , BH=2, BH2=3, => AB=4, BC=6

6*2=12

Երկրաչափություն. Կրկնողություն և առաջադրանքներ

1․28 սմ-ի հավասար հատվածը  բաժանել ենք 3 անհավասար մասերի։Եզրային հատվածների միջնակետերի հեռավորությունը 16 սմ է։Գտի՛ր մեջտեղի հատվածի երկարությունը ։


28-16=12սմ

AE+FB

EC+DE=12սմ

16-12=4սմ

Պատ․՝4սմ։

2․Գտի՛ր կից անկյունները, եթե 

ա․նրանցից մեկը մյուսից մեծ է 45 աստիճանով

<1+<2=180o

x+x+45=180

2x=135

x1=135:2=67.5

x2=180-67.5=112.5

Պատ․՝67.5, 112.5:

բ․նրանց տարբերությունը 30 աստիճան է 

գ․դրանց աստիճանային չափերը հարաբերում են ,ինչպես 2։3
<A + <B = 5

180 : 5 = 36o

36 * 2 = 72o

36 * 3 = 108o

3․Հավասարասրուն եռանկյան հիմքը երկու անգամ փոքր է սրունքից,իսկ պարագիծը 50 սմ։ Գտի՛ր եռանկյան կողմերը։

PABC=50սմ

2x+2x+x=5x

5x=50

x=10սմ

AB=BC=10*2=20

Պատ․՝10 սմ, 20 սմ։

4․BC հիմքով ABC  հավասարարսուն եռանկյան  պարագիծը 40 սմ է, իսկ BCD հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը ՝ 45 սմ։Գտի՛ր կողմերը ։

45:3=15 սմ

40 – 15 = 25 սմ

25 : 2 = 12,5 սմ

Պատ․՝ 12,5 սմ։