Destination Unit 4, ex. A-F

A. Complete using the correct present perfect simple form of the verbs in brackets.

1. I have seen this film already.

2. John and Julie have had their car for about a year.

3. She hasn’t taken her driving test yet.

4. Sue has been a tour guide since she left university.

5. Have you ridden into town on your new bike yet?

6. This new computer has made my life a lot easier

7. We haven’t decided what to get Mark for his birthday yet.

8. Has Paul ever met a famous person?

B. Choose the correct answers.

1. I’ve never played this game before.

2. Adam tidied his room last night.

3. Have you lived here since 2005?

4. Carol and I went to the cinema three nights ago.

5. It’s the first time you’ve visited our flat, isn’t it?

6. They haven’t given the baby a name yet.

7. Did you go to New York when you went to the States last summer?

8. Have you ever sent an e-mail before?

C. Look at the picture and use the prompts to write sentences. Use the correct form of the present perfect simple.

1. The lesson hasn’t started yet.

2. The teacher has already written on the board.

3. Joe and Tim have just come into the classroom.

4. Tony hasn’t finished getting books ready.

5. Christine has already opened the book.

6. Dave has dropped the pen on the floor.

7. He hasn’t picked it up yet.

DComplete using the correct present perfect continuous form of the verbs in brackets. Use short forms where possible.

Mandy: Hi Matt. How are you? What have you been doing recently.

Matt: Oh, hi Mandy! Well I have studied for my exams.

Mandy: That sounds boring! Have you worked hard?

Matt: Very! Basically, I have just sat at my desk in my bedroom for the past three weeks and I haven’t gotten out at all. I have worked with Michael, my best friend, some of the time though, so at least I’ve had some company. How about you?

Mandy: Well, my mum and I have been painting my bedroom for the last few days. That has been fun! An we have also planned our summer holiday.

Matt: Great! Where are you going?

Mandy: Well, we haven’t decided yet. We have looked at different places to see which we like best.

Matt: I’m sure you’ll have a great time, wherever you go. Oh, by the way, I have thought of having a party when I finish my exams. Would you like to come?

Mandy: Sure! That would be great!

E. Circle the correct word or phrase.

1. I think I’ve heard that song before.

2. They haven’t arrived yet, but they should be here soon.

3. You’ve been writing that e-mail for over an hour. How long is it going to take you?

4. Have you been talking on the phone since eight o’clock?

5. Jo has already invited Shirley to dinner.

6. I’ve been reading an interview with Brad Pitt, but I haven’t finished it yet.

7. Have the boys been playing computer games since this morning?

F. Complete using the words in the box.

1. I haven’t listened to their new CD yet. Is it any good?

2. We’ve been waiting for you for over an hour. Where have you been?

3. Have you ever been to the UK before?

4. I’m afraid we’ve already made plans for this weekend, so we won’t be free.

5. Pedro has been having English lessons since he was five years old.

6. It’s strange that you mention the film Crash. I’ve just been reading about it in the paper.

7. I’ve never heard of a «sudoku». What is it?

Լանդշաֆտներ

Անապատակիսաանապատային

Կլիման անապատակիսաանապատային տարածքներում չոր է և խիստ ցամաքային։ Անապատակիսաանապատային գոտիները գտնվում են Արարատի և Վայքի գոգավարություններում։ Տարածված բույսերն են` ուղտափուշը, օշանը, օշինդրը և այլն։Տարածված կենդանիներն են սողունները։ Անապատակիսաանապատային գոտիները գտնվում են 800-1400մ բարձրության վրա։

Լեռնատափաստանային

Լեռնատափաստանային լանդշաֆտը ձգվում է հիմնականում Արարատյան և Վայքի նախալեռներով՝ մինչև 1800մ բարձրությունները: Կլիման տաք է, չորային: Այս ենթագոտին նպաստավոր է մերձարևադարձային բույսերի, պտղաբուծության, հացահատկի և այլ տեխնիկական բույսերի մշակման համար: Այստեղ շատ են թռչունները և կրծողները, քիչ են սողուններն ու միջատները: Լայն տարածում ունեն ճագարամուկը, գետնասկյուռը, դաշտամուկը, խլուրդը և էլի մի քանի կրծողներ:

Լեռնանտառային

Զբաղեցնում է ՀՀ֊ի հյուսիսարևելյան և հարավարևելյան շրջանները: Կլիման այլ մեղմ է, ձմեռը չափավոր ցուրտ է, ձյունառատ, իսկ գարնանը զով և խոնավ է։ Այնտեղ գորշ և դարչնագույն հողեր են: Այս գոտում շատ են վրացական կաղնին և արևելյան հաճրենին: Անտառներում շատ են կաթնասունները: Հանդիպում են այծյամ, լուսան, վարազ, գորշ արջ, մացառախոզ, շնագայլ…

Մերձալպյան ու Ալպյան

Տարածված են 1900-2400մ բարձրությունների վրա: Այս գոտում շուրջ կես տարի ձմեռ է, իսկ ամառը կարճ է և զով: Տարածված են լեռնամարգագետնային հողերը: Մերձալպյան գոտու ստորին մասում կան մեկ մետրանոց մեծատերև խոտաբույսեր: Այս գոտին աչքի է ընկնում թռչունների, միջատների առատությամբ:

Ձյունամերձ

Ձյունամերձ լանդշաֆտները տարածվում են բարձր լեռների գագաթային մասերում՝ 3500մ: Բուսածածկույթ չի գոյանում: Այնտեղ քարացրոններ են, ավազ և հող:

Կենսաբանություն

1.Նկարագրել սպիտակուցի սինթեզը`տրանսկրիպցիա և տրանսլյացիա

Սպիտակուցների կառուցվածքի մասին տեղեկությունը պարունակվում է ԴՆԹ – ի մեջ: Գենոմ է կոչվում ԴՆԹ – ի այն հատվածը, որը պարունակում է տեղեկություն կոնկրետ սպիատկուցի առաջնային կառուցվածքի մասին: Սպիտակուցի սինթեզը սկսվում է տրանսկրիպցիայով, որը ԴՆԹ – ի գենոմի ինֆորմացիայի ինֆորմացիոն ՌՆԹ – ի «արտագրման» ընթացքն է: Այն անհրաժեշտ է, քանի որ ՝ ԴՆԹ – ն գտնվում է բջջի կորիզում, իսկ սպիտակուցի սինթեզի պրոցեսը ընթանում է ցիտոպլազմայում ՝ ռիբոսոմների վրա: Տրանսլյացիա են անվանում ռիբոսոմների վրա ինֆորմացիոն ՌՆԹ – ից սպիտակուցների սինթեզը, այն սպիտակուցի սինթեզի վերջին փուլն է: Սպիտակուցի սինթեզի համար անհրաժեշտ ամինաթթուները ռիբոսոմններ են հասցվում տրանսպորտային ՌՆԹ – ի միջոցով: Ռիբոսոմների վրա սպիտակուցի բիոսինթեզին մասնակցում են բազմաթիվ ֆերմենտներ, որոնք կատալիզում են ամինաթթուների իրար միանալով շղթա կազմելու գործընթացը: Այս գործընթացի ժամանակ բավականին էներգիա է ծախսվում և, հետևաբար, այն ընթանում է ԱԵՖ – ի մասնակցությամբ:

2.Ինչ է ֆոտոսինթեզը, դրա կենսաբանական դերը

Արեգակնային, լուսային ճառագայթման հաշվին կատարվող օրգանական միացությունների սինթեզը կոչվում է ֆոտոսինթեզ: Այն բարդ գործընթաց է, նրա մեջ կենտրոնական դերը պատկանում է քլորոֆիլին ՝ կանաչ գունի օրգանական նյութին, որի միջոցով արեգակնային ճառագայթման էներգիան փոխակերպվում է քիմիական կապի էներգիայի: Ֆոտոսինթեզի լուսային փուլում առաջանում են ջրածննի ատոմներ, անջատվում է մոլեկուլային թթվածին, սինթեզվում ՝ ԱԵՖ: Ֆոտոսինթեզի նշանակությունը կենդանի օրգանիզմների համար խիստ մեծ է, սակայն, քանի որ ֆոտոսինթեզն ընդանում է դանդաղ, և նրա լույսի էներգիայի կլանման ու օգտագործման արդյունավետությունը փոքր է, մշակվում են եղանակներ, որոնք կարող են նպաստել ակաբույսերում ընթացող ֆոտոսինթեզի արագության և բույսերի բերքատվության աճին, ինչը կարող է մեծ դեր ունենալ մարդու կյանքում:

3. Համեմատել ֆոտոսինթեզը և քեմոսինթեզը

Ֆոտոսինթեզը արեգակնային լույսի էներգիայի փոխարկումն է քիմիական կապերի էներգիայի: Ֆոտոսինթեզը իրականանում է նաև որոշ բակտերիաներում և բջիջներում: Քեմոսինթեզ է կոչվում քիմիական ռեակցիաների էներգիայի փոխարկումը սինթեզվող օրգանական միացությունների քիմիական կապերի էներգիայի: Քեմոսինթեզը անօրգանական նյութերից օրգանական նյութեր սինթեզելու ընդունակություն է, որով օժտված են բակտերիաների որոշ տեսակներ: Այն ընթանում է բակտերիաներում և ընթանում է մեկ փուլով, իսկ ֆոտոսինթեզը երկու ՝ լուսային և մթնային: Ֆոտոսինթեզը հիմնականում ընթանում է կանաչ բույսերում, իսկ քեմոսինթեզը ՝ բակտերիաներում: Քեմոսինթեզի ժամանակ սինթեզվում են թթուներ, իսկ ֆոտոսինթեի ժամանակ ՝ ոչ:

Օհմի օրենքը. էլեկտրական լարում

1․Ի՞նչ աշխատանք է կատարվում, երբ 220 Վ լարման ցանցին միացված էլեկտրական լամպի պարույրով անցնում է 4 Կլ լիցք:A = Uq = 220Վ * 4 Կլ = 880Ջ2․Ինչի՞ է հավասար լարումը էլեկտրական ջերմատաքացուցիչի վրա, եթե դրանով 40 Կլ լիցք անցնելիս կատարվում է 1600 Ջ աշխատանք:U = A / q = 1600Ջ / 40 Կլ = 40Վ3․ Փորձարարը պետք է չափի էլեկտրական լարումը ջերմատաքաչուցիչի ծայրերին: Ո՞ր դեպքում է նա ճիշտ միացրել վոլտաչափը շղթային:Պատասխան ՝ գ4․Որոշեք Երևանից Գորիս ձգվող 12 մմ² լայնական հատույթի մակերես ունեցող երկաթե հաղորդալարի դիմադրությունը, եթե այդ քաղաքների միջև հեռավորությունը 240 կմ է: Երկաթի տեսակարար դիմադրությունը 0.1 Օմ·մմ²/մ է:I = 240 կմ = 240000 մ1 Օմ·մմ² / մ * 240000 մ / 12 մմ2 = 2000 Օմ = 2 ԿՕմ5․Ինչի՞ է հավասար 620 Օմ դիմադրություն ունեցող պարույրով անցնող հոսանքի ուժը, եթե նրա ծայրերում կիրառված լարումը 12 Վ է:I = U / R = 12Վ / 620 Օմ = 3 / 155 Ա

“Think 2” Student’s book– p. 13

“Think 2” Student’s book– p. 13

6. There are eight words in bold in the texts. Match the words with these meanings. Write the words.

1. Is usually happy — cheerful

2. Is very easy-going — laid-back

3. Has very original ideas — creative

4. Looks for the good in all situations — positive

5. Is very good at doing something — talented

6. Doesn’t get scared easily — brave

7. Is very easy to like — charming

7. Complete the sentences with the words from Exercise 6.

1. He stood up in the front of the whole school and read out his poem. He was really brave.

2. She’s very charming and it’s easy to see why she’s got so many friends.

3. He’s so laid-back that some people think he’s a bit lazy.

4. Have you seen him doing ballet? He really is a talented dancer.

5. If you want to work in advertising, you need to be creative and come up with really good ideas.

6. My dad is really active around the house. He’s always cooking or fixing things or working in the garden.

7. He’s had a really difficult life but he’s really positive about the future.

Think values

Human qualities

Think about someone who is not famous but who you think is special.

a. Think of three adjectives to describe them.

Loyal, funny and creative.

b. Think about why you chose these adjectives.

Loyal — I chose loyal, because no matter what happens she will always be by my side and support me in any situation.

Funny — She has a very good sense of humor and we have a lot of fun together.

Creative — She loves writing and is very good at it. She always comes up with the most interesting ways of putting her thoughts in her writings and always has very good ideas.

Սպիտակուցների սինթեզ

Սպիտակուցների սինթեզը կենդանի օրգանիզմների բջիջներում ամինաթթուներից սպիտակուցների առաջացման պրոցես է։ Ինքնասուն (ավտոտրոֆ) օրգանիզմները անօրգանական նյութերից սինթեզում են ամինաթթուներ և ապա սպիտակուցներ, իսկ տարասունները (հետերոտրոֆ) սպիտակուցները սինթեզում են հիմնականում սննդի հետ ընդունած ամինաթթուներից։

Բջիջների հատկությունները և հատկանիշները հիմնականում որոշվում են սպիտակուցային կազմով։ Բջիջների բաժանման ժամանակ առաջացած դուստր բջիջների նմանությունը մայրականին հիմնականում պայմանավորված է սպիտակուցների նույնությամբ։ Հատկանիշների ժառանգումը սերընդեսերունդ նույնպես նշանակում է հաջորդ սերնդում նույնանման սպիտակուցների կենսասինթեզի ապահովում։ Սպիտակուցների հատկությունները պայմանավորված են նրանցում ամինաթթուների հաջորդականությամբ, ուստի հատկանիշների ժառանգումը նախ և առաջ նշանակում է սերնդում ամինաթթվային միևնույն հաջորդականությամբ սպիտակուցների սինթեզի ապահովում։

Տրանսկրիպցիա

Տրանսկրիպցիան գենային էքսպրեսիայի (արտահայտում) առաջին քայլն է, երբ ԴՆԹ-ի որոշակի հատված ՌՆԹ-պոլիմերազի միջոցով պատճենվում է որպես ՌՆԹ (ի- ՌՆԹ)։ Համարվում է մոլեկուլային կենսաբանության կենտրոնական դոգմայի երկրորդ փուլը։ ՌՆԹ-ն (ռիբոնուկլեինաթթու) և ԴՆԹ-ն (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու) նուկլեինաթթուներ են, որոնք օգտագործում են նուկլեոտիդների ազոտային հիմքերով պայմանավորված կոմպլեմենտրաությունը տեղեկատվության փոխանցման համար։ Տրանսկրիպցիայի ընթացքում ԴՆԹ շղթան կարդացվում է ՌՆԹ-պոլիմերազի օգնությամբ, որի հետևանքով սինթեզվում է ԴՆԹ շղթային կոմպլեմենտար և հակազուգահեռ ՌՆԹ շղթա։ Տրանսկրիպցիան ընթանում է հետևյալ փուլերով՝ 1. մեկ կամ ավելի սիգմա ֆակտորներ միանում են ՌՆԹ-պոլիմերազին, որը թույլ է տալիս վերջինիս միանալ ԴՆԹ-ի որոշակի հաջորդականության՝ պրոմոտորին: 2. ՌՆԹ-պոլիմերազը ձևավորում է տրանսկրիպցիոն պղպջակ: 3. ՌՆԹ-պոլիմերազը կոմպլեմենտարության սկզբունքի համաձայն սկսում է ռիբոնուկլոտիդներից սինթեզել նոր ՌՆԹ շղթա։ 4. ՌՆԹ-պոլիմերազի օգնությամբ ձևավորվում է ՌՆԹ-ի շաքարա-ֆոսֆատային հենքը։ 5. ՌՆԹ և ԴՆԹ շղթաների միջև գործող ջրածնական կապերը քանդվում են և նոր սինթեզված ՌՆԹ շղթան ազատվում է։ 6. Եթե բջիջն ունի ձևավորված կորիզ, ապա ՌՆԹ-ն ենթարկվում է մշակման (պրոցեսինգ)։ 7. ՌՆԹ-ն կարող է կամ մնալ կորիզում կամ անցնի ցիտոպլազմա: ԴՆԹ – ի հատվածը, որից ինֆորմացիան անցնում է ՌՆԹ – ին, կոչվում է «տրանսկրիպցիոն միավոր» և կոդավորում է ամենաքիչը մեկ գեն։ Ընդհանուր առմամբ ՌՆԹ – ն բջջում կատարում է ահռելի կարևորության ֆունկցիաներ, օգնելով սինթեզել, կարգավորել և մշակել սպիտակուցները։ Վիրուսաբանությունում այս եզրույթը կարող է օգտագործվել նաև բնութագրելու ի-ՌՆԹ-ի սինթեզը ՌՆԹ մոլեկուլից։ Այդ գործընթացը կատալիզվում է վիրուսային ՌՆԹ – ռեպլիկազի կողմից:

Տրանսլյացիա

Տրանսլյացիան՝ բջջում սպիտակուցի կենսասինթեզն է, որը իրենից ներկայացնում է ՌՆԹից սպիտակուց ինֆորմացիայի փոխանցումը։ Տրանսլյացիան տեղի է ունենում ռիբոսոմներում։ Այն կատարվում է երեք փուլով՝ 1. Ինիցիացիա (սկիզբ) 2. Էլոնգացիա (երկարացում) 3. Տերմինացիա (ավարտ): Ինիցիացիա Սպլայսինգից հետո տՌնթ-ին միացել էին չկոդավորող հատվածներ՝ գլուխ և պոչ, դրանք, բացի պաշտպանելուց տՌՆԹ-ին. նաև օգնում է նրան միանալ ռիբոսոմին։ Ինիցիացիաի ժամանակ տՌՆԹ-ն միանում ռիբոսոմի փոքր ենթամիավորին, իսկ փՌՆԹ-ն գտնվելով ռիբոսոմի A հատվածում միանում է տՌՆԹ – ի ստարտ կոդոնին, որտեղից էլ սկսվում է տրանսյացիան։ Ստարտ կոդոնը AUG կոդոնն է, փՌՆԹ-ի անտիկոդոնը UAC, որը իր հետ բերում է ՄԵԹ ամինաթթուն։ Ինիցիացիայից հետո առաջանում է առաջին ամինաթթուն։ ՓՌՆԹ-ն տեղափոխվում է P հատված։ Մյուս փՌՆԹ-ն ճանաչում է կոդոնը և բերում համապատասխան ամինաթթուն։ Նոր եկած փՌՆԹ-ն միանում է ռիբոսոմի A հատվածին։ Այն փՌՆԹ-ն, որը գտնվում է ռիբոսոմի P հատվածում իր ամինաթթուն միացնում է A հատվածի վրա գտնվող փՌՆԹ-ի ամինաթթվին, առաջացնելով պեպտիդային կապ, և հեռանում։ A հատվածում գտնվող փՌՆԹն տեղափոխվում է ռիբոոմի P հատված։ Դրանից հետո A հատվածին է միանում նոր փՌՆԹ – ն և գործընթացը կրկնվում է։ Այս գործընթացը շարունակվում է մինչև տերմինացիան։ Էլոնգացիա: Տերմինացիա Էլոնգացիան շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև հասնում է ստոպ կոդանին (UAA, UAG կամ UGA)։ Ի տարբերություն ստարտ կոդոնի ստոպ կոդոնները ամինաթթու չեն սինթեզում, այլ միայն հայտարարում տրանսլյացիայի ավարտը։ Ստոպ կոդոնին հասնելուն պես ամիանաթթուների ավարտուն պոլիպեպտիդը անջատվում է փՌՆԹից։ Ռիբոսոմները բաժանվում են ենթամիավորների։ Տրանսլյացիան համարվում է ավարտված։

Սեբաստացու օրեր, կրթահամալիրի տոն

Առաջադրանքներ

 • ծանոթացեք մեկնարկային մեդիափաթեթին, ընտրեք մեկ նյութ, կարդացեք, գրավոր վերապատմեք 5-7 նախադասությամբ, կարդացածը բանավոր ներկայացրեք, կարող եք նաև ռադիոնյութ պատրաստել

Մխիթարյան միաբանության զինանշանը շատ բան է պատմում իր մասին։ Զինանշանը վահանի նման է, նրա կենտրոնում կա խաչ։ Խաչի ծայրերին գրված են Ո․Կ․Վ․Ա տառերը։ Տառերը նշանակում են Որդեգիր Կուսին Վարդապետ Ապաշխարություն։ Խաչի չորս ծայրերին պատկերված են չորս առարկաներ՝ կրակ զանգ, վարդապետի գավազան և բաց գիրք, որոնք խորհրդանշում են վանականի հոգևոր ճամփորդությունը և բնորոշ են  առաքյալի կյանքին։

Շատ հավանեցի Տիյար Բլեյանի տված բոլոր պատասխանները։ Կրթահամալիրի ստեղծվելու գաղափարը, ստեղծվելու գործնթացը շատ դուրս եկան։ Ուրախ եմ որ սովորում եմ էսպիսի յուրահատուկ դպրոցում, որտեղ ամեն ինչին ուրիշ ու ավելի հետաքրքիր աչքով են նայում։ Կրթահամալիրում ամեն ինչ հարմարեցված է սովորողի հարմարության համար, որպեսզի սովորողի համար կրթական գործնթացը հետաքրքիր անցնի։

— Իսկ ի՞նչ տեսք ուներ կրթահամալիրը ամենասկզբում:

— Ամենասկզբում Մայր դպրոցն էր` այն ժամանակ Երևանի թիվ 183-ը: Խելահեղ գաղափարներն անպակաս էին, բայց ցաքուցրիվ, անկազմակերպ, բավականին հախուռն: Երեխաները շատ էին, իսկ շենքը մեկն էր: Հետո մեզ միացավ մանկապարտեզը` այսօրվա Դպրոց-պարտեզը, այնուհետև Հիմնական դպրոցը` մեր Գիմնազիան, հետո` Նոր դպրոցը` մեր Նախակրթարանը, Արհեստների դպրոցը, վերջում` Մեդիակենտրոնը` մեր շախմատի և ինֆորմատիկայի դպրոցը: Այսպես կտոր-կտոր ամբողջացավ, դարձավ այն, ինչ այսօր ունենք որպես ամբողջական կրթահամալիր:

Աշոտ Բլեյանի պատասխաններից ամենաշատը սա հավանեցի։ Կարծում եմ այս խոսքերով Տիյար Բլեյանը ուզում է ասել, որ սեբաստացիները երբեք չեն բավարարվում քչով, քանի որ սեբաստացիները օրեց օր շատանում են և պետք է շատանան, իսկ շատ երեխաների համար պետք են շատ դպրոցներ, պարտեզներ և սեբաստացիներին պատկանող շատ մասնաշենքեր։

 • Մխիթարյան Միաբանության կայքի ձախ անկյունում տեսանելի է 4 տառ՝  Ո. Կ. Վ. Ա.: Փորձիր պարզել՝ ո՞ր բառերի սկզբնատառերն են, և ի՞նչ է ներկայացնում պատկերվածը

Որդեգիր Կուսին Վարդապետ Ապաշխարութեան:

 • Գրիր «Կրթահամալիրի իմ խորհրդանիշը» վերնագրով շարադրություն:

Կրթահամալիրի խորհրդանիշ ասելով ես շատ բան եմ հասկանում, առաջին հերթին Աշոտ Բլեյան, Մարմարյա սրահ, առավոտյան ընդհանուր պարապմունք և լիքը այլ բաներ, որոնք կան միայն մեր դպրոցում։ Հեծանիվ քշող և բոլոր սովորողներին ձեռքով բարևող տնորենի ամեն օր չէս հանդիպի, ամեն օր չէս տեսնի մի այնպիսի սրահ, որտեղ տարիներ շարունակ իրականացվել է բազում համերգներ, մեդիաուբաթներ, ծրագրեր, ծեսեր, քննարկումներ։ Խորհրդանիշ բառը ես միայն ասոցացնում եմ կրթահամալիրի հետ, քանի որ կրթահամալիրը իմ կյանքում զբաղեցնում է առաջին տեղում։ Կրթահամալիրի իմ խորհրդանիշներից է նաև ճամփորդությունները, քանի որ ճամփորդությունների շնորհիվ ես բացահայտում եմ իմ ընկերներին, ուսուցիչներին։ Եթե խոսեմ դպրոցի խորհրդանիշներց այսօր չեմ ավարտի, բայց մի բան հաստատ գիտեմ, որ իմ ամենամեծ խորհրդանիշը այն է, որ ես սովորում եմ Մխիթար Սեբաստացի Կրթահամալիրում։

Homework. “Think 2” Student’s book– p.11

“Think 2” Student’s book– p.11

Travel plans

1. Put the parts of the dialogue in order. Then listen and check.

1. Hey, Susanna. What time are you arriving on Friday?

2. 5:30 — I’m going to catch the four o’clock train from London. 

3. Oh dear, 5.30 is difficult for me. Is it ok if I don’t meet you at the station?

4. Of course. I can take a taxi. No problem.

5. Well, sometimes the train’s late. If it’s late, I’ll meet you. 

6. Ok, as soon as the train leaves London, I’ll send you a text message. 

7. Great idea. OK, see you soon. We’re going to have a lot of fun this weekend! 

8. I know. It’s going to be great!

2. Complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets.

1. If I miss the train, I will catch the next one.

2. If the train arrives late, I will take a taxi.

3. If there aren’t any taxis, I will walk to your place.

4. I’ll send you a text message when I get to the station.

5. As soon as I get to your place, we will start having a good time.

6. If we don’t have a good time, I won’t visit you again!

3. Lola travelled a lot last year. Complete the sentences with the past simple of the verbs in the list.

1. She missed the train in Munich.

2. She caught the train in Vietnam.

3. She flew to Rome.

4. She drove to Madrid.

5. She rode a bike in Athens.

4. Complete the sentences with be going to and the verbs in the list.

1. We don’t like flying so we are going take a train.

2. I want to go to New York. I am going to buy my ticket online.

3. My plane leaves at 6.00, so I am going to get up very early tomorrow.

4. We’ll only be in Paris for one day, so we are not going to visit any museums.

5. When we’re in London, we are going to visit my cousins.

6. We love Spanish food, so we are going to try all the best restaurants in Madrid!

5. Imagine you can take a holiday wherever you want, any time you want. Make notes about your plans.

 • Where you’re going to go to

I’m going to go to France. 

 • Where you’re going to stay

I’m going to stay at a hotel. 

 • How long your holiday is going to be

My holiday will be for two weeks.

 • What you’re going to do

See the Eiffel tower, go to museums, maybe go on a picnic outside. 

 • Who you’re going to go with 

I’m going to go with my cousin Tatev. 

 • What you’re going to eat

I’m going to eat croissants and fruits. 

 • What time of year you’re going to go

Spring. 

Workbook– p.9

Travel and plans

1. Match the sentence halves. 

1 — d

2 — a

3 — b

4 — c

5 — e

2. Write five sentences about the transport you use in your life. 

1. When I go home from school, I usually take the bus. 

2. When I go traveling, I usually take the train. 

3. When I go outside, I usually ride my bike. 

4. When we go on a road trip, we usually take the car. 

5. When we go on holiday, we usually fly. 

3. Complete the conversation with the words in the list. Then listen again and check. 

Ben: Are you going to have a holiday this year? 

Martha: Yes, We’re going to spend two weeks in Italy. 

Ben: Lucky you. Are you flying? 

Martha: No, we’re not. We’re taking the train. It’s going to be a real adventure. 

Ben: That sounds really exciting. 

Martha: Yes, in fact, we’re leaving next Monday. We’re taking a taxi to the station and then it’s the train all the way to Genoa. 

Ben: Are you ready to go? 

Martha: Almost. I’m driving to town tomorrow to do a few last-minute things. 

Ben: Like what? 

Martha: Well, I’m going to buy some more summer clothes and then I need to go to the post office. 

Ben: The post office? Why? 

Martha: I’ve got to get a new passport. 

Ben: A passport! You can’t just get a passport that quickly. 

Martha: Oh. Can’t you? 

SUMMING UP

Complete the email. Write one word in each space.

Hi Jack, 

You know our school volleyball team won the local championship last year, right? Well this month we’re playing teams from other cities in the UK. 

Next Saturday, we’re playing against a team in Scotland. It’s a long way, so we aren’t taking the train — we’re flying there! I’ve never been on a plane before, so I’m really excited. 

I’m going to stay in Scotland until Monday. On Sunday, I hope to do some rock climbing. There are some great places for it up there. My friend Steve wants to goskiing, but I don’t think there’s enough snow. 

I’ll write when we come back and tell you all about it. 

Best,

Sandy

Ֆիզիկա

1․ Որքա՞ն է նկարում պատկերված ամպերաչափի չափման սահմանը: 

Նկարում պատկերված ամպերաչափի չափման սահմանը 100 Ա է։

2․ Հաշվեք կայծակի տևողությունը, եթե 18000Ա հոսանքի ուժի դեպքում կայծակի խողովակի ընդլայնական հատույթով անցնում է 40 Կլ լիցք:

q=I⋅t

I=18000 Ա

q=40 Կլ

t=40/18000=0.002 վ

3․ Որոշեք էլեկտրական սարքում հոսանքի ուժը, եթե 5 րոպեում նրանով անցել է 400 Կլ լիցք:

I =400/5=80 Ա

4․ Որքա՞ն ժամանակում շիկացման թելիկով կտեղափոխվի 48 Կլ լիցք, եթե հոսանքի ուժը նրանում 1.5 Ա է:

48/1.5=32 Վ

5․ Ի՞նչ սարքերից է կազմված նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան:

Նկարում պատկերված էլեկտրական շղթան կազմված է վոլտաչափից, մարտկոցից և սպառիչից։

6․ 40 վայրկյանում քանի՞ էլեկտրոն կանցնի վոլֆրամե հաղորդալարի լայնական հատույթով, եթե նրանում հոսանքի ուժը 4.8 Ա է:

40*4.8=192 Կլ

Անօրգանական շղթաներ

☆֊ Հաշվարկային֊ լաբորատոր փորձեր` <<Անօրգանական շղթաներ>>

Գրեք ներքոբերյալ անօրգանական շղթաների ռեակցիաների հավասարումները, հավասարեցրեք և նշեք ռեակցիայի տեսակը.

 • Մետաղ-հիմնային օքսիդ-հիմք-աղ` Mg→ MgO →Mg(OH)2→  MgCl2
 • Ոչ մետաղ→ թթվային օքսիդ→ թթու→ աղ`P→P2O5→H3PO4 →Na3PO4

Միացման ռեակցիա, այրման ռեակցիա, ջերանջատման ռեայցիա

Փորձ 1.

Մագնեզիումի այրումը

Mg+O2—->MgO+Q

2Mg+O²—->2MgO+Q

Փորձ 2.

Հիմքի Մագնեզիումի հիդրոքսիդի ստացումը.

MgO+H²O—–>Mg(OH)2-Մագնեզիումի հիդրոքսիդ

Փորձ 3.

չեզոքացման ռեակցիա

Mg(OH)²+2HCl(թթու)—->MgCl(աղ)²+2H²O

Միացման է կոչվում երբ երկու կամ ավել նյութեր միանում են և առաջանում են մեկ բարդ նյութ։

Այրման ռեակցիաները օքսիդավերականգման ռեակցիաներ են ջերմության և լույսի անջատմամբ։

Հիմքի և թթվի միջև ընթացող փոխանակման ռեակցիան, որի հետևանքով առաջանում է աղ և ջուր, կոչվում է չեզոքացման ռեակցիա։