Լրացուցիչ(տանը)

5) Գոյություն ունե՞ն արդյոք ամենափոքր բացասական եւ ամենամեծ դրական թվեր։

Գոյություն չունեն 

6) Ասե՛ք այն երեք հաջորդական ամբողջ թվերը, որոնցից՝

ա) ամենափոքրը –7-ն է

-7, -6, -5

բ) ամենամեծը –5-ն է

-7, -6, -5

7) Քանի՞ տոկոսով կփոքրանա քառակուսու մակերեսը, եթե նրա

կողմը փոքրացնենք 20 %-ով։

20%-ով

8) Թիվը փոքրացրել են 20 %-ով։ Քանի՞ տոկոսով պետք է մեծացնել ստացված թիվը, որպեսզի նորից ստացվի տրված թիվը։

Պատ՝. 20%-ով

 

Տնային առաջադրանք

ՈՒ ձայնավորի հնչյունափոխություն

 1. Բառասկզբի ու-ն հազվադեպ դառնում է ը, օրինակ՝ ումպ-ըմպել, ունդընդեղեն, ունչ-ընչացք։
 2. Բառամիջի փակ վանկի ու-ն կարող է դառնալ ը, օրինակ՝ ծուռ-ծռել, շունշներ, սուր-սրել, տուն-տնական։ Մի շարք բառերում ու-ն կարող է նաև սղվել, օրինակ՝ ամուր-ամրություն, մանուկ-մանկական, մաքուր-մաքրել և այլն։
 3. Բառավերջի բաց վանկի ու-ն ձայնավորից առաջ որոշ բառերում դառնում է վ, օրինակ՝ առու-առվի, թթու-թթվի, մեղու-մեղվաբույծ և այլն։

1. Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել երկհնչյունի հնչյունափոխություն։

Բուսական ույ-ու, հրեղեն, գուրծունեություն յա-ե, ձնծաղիկ ձյուն յու-ը, նվիրատվություն, ալրաղաց ալյուր ույ-ը, անկյունաչափ, բնավեր բույն ույ-ը, գունատ ույ-ու, ձկնաբուծարան, դռնակ, եղջերափող յու-ե, միութենական յու-ե, մանկական, սառցարան սառո, մրցավազք, մատենագիր, բուրավետ ույ-ու, հրակայուն, մշակութային ույ-ու, տարեվերջ, արնանման, առօրեական յա-ե, այգեպան, մթերային, զգուշություն ույ-ու։

2.Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել ը ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Տնակ ու-ը, մանկական, ծանրամարտ, մանրադրամ, մտադրություն ի-ը, մեղրահաց, կիսակառույց, փոքրություն, լրատվական ու-ը, քաղցրահամ, սանրել, ընձուղտ, եզրաշերտ, լիտրաչափ, գլխաշոր, ցուցափեղկ, վագրաձի, լուսավորություն, դստրիկ ու-ը, կպրագույն ու-ը, լայնություն, բարձրություն, ծաղկաման, մետրանոց, ծաղրանկար, սրամիտ ու-ը, ժանրային։

Տնային առաջադրանք

Է  ձայնավորի հնչյունափոխություն

 1. Բառասկզբի է ձայնավորը մի քանի բառերում դառնում է ի, օրինակ՝  էգ-իգական։ Բե՛ր նմանատիպ բառերի օրինակներ՝ էշ – իշուկ
 2. Բառամիջի փակ  վանկի  է (գրվում  է ե) ձայնավորը դառնում  է ի,օրինակ՝ կես-կիսել։Բե՛ր նմանատիպ բառերի օրինակներ՝ վեճ-վիճել
 3. Բառավերջի  է-ն չի  հնչյունափոխվում՝ մարգարե-մարգարեական։ Օրինակներ՝ ոսկե-ոսկեգույն

1.Գտնե՛լ, թե որ բառերի կազմության ժամանակ է կատարվել է ձայնավորի հնչյունափոխություն։

Միջնապատ մեջ ե-ի, միություն, գինեգործ գինի ի-ե, կիսալուսին կես ե-ի,  վիպասան վեպ ե-ի, շինարարություն, հիվանդասենյակ, գիրանալ գեր ե-ի, գիտուն, վիրահատել վերք ե-ի, վիճահարույց վեճ ե-ի,  գիսավոր գես ե-ի, հիանալի, լիություն, զինագործ զենք ք-ն սղվում է ե-ի, սիրավեպ սեր ե-ի, դիմաքանդակ դեմք ե-ի, կինոթատրոն

Տնային աշխատանք

5) Գրե՛ք հետևյալ թվերը`

ա) աճման կարգով.

-11, -7, -6, -2, -1, -1, 0, 7, 24, 31

բ) նվազման կարգով.

13, 12, 4, 1, 0, -3, -7, -8, -11, -17, -30

6) Գտե՛ք այն բոլոր ամբողջ արժեքները, որոնք աստղանիշի

փոխարեն գրելու դեպքում կստացվի ճիշտ անհավասարություն.

ա) 0 <1 < 3

բ) –4 < -2 < 0

գ) –4 < -1 < 3

դ) –5 < -3 < 5

ե) –14 < -12 < –5

զ) –28 < –26 < –22։

7) Գրի՛ առեք հետևյալ պնդումները՝ օգտագործելով անհավասարու-

թյունների նշանները.

ա) 11-ը մեծ է 0-ից,

11>0

բ) –7-ը փոքր է 0-ից,

-7<0

գ) –10-ը բացասական թիվ է,

-10<0

դ) 2-ը դրական թիվ է։

2>0

8) Գրե՛ք որևէ յոթ ամբողջ թվեր, որոնք մեծ են՝

ա) –3-ից    -1,-2, 7, 6, 9, 32, 12

բ) –6-ից   -1, -2, -3, -4, -5, 14, 25

գ) –7-ից   -5, -6, -3, 37, 41, 82, 89

դ) 0-ից   2, 13, 15, 27, 30, 36, 43

ե) 2-ից   3, 5, 7, 9, 11, 15, 19

զ) 10-ից   23, 34, 45, 57, 61, 72, 78

է) –5-ից   -2, -4, 0, 3, 9, 16, 24

ը) 5-ից  6, 7, 38, 13, 39, 45, 120

Изминение глаголв

слишать-мы слишаем, он, оно, они слишит, вы слишите, ты слышишь

ненавидит-мы ненавидим, он, оно, они ненавидит, вы ненавидите, ты ненавидишь

дышат-мы дышим, он, оно, они дышит, вы дышате, ты дышишь

учить-мы учим, он, оно, они учит, вы учите, ты учишь

терпет-мы терпим, он, оно, они терпить, вы терпите, ты терпиш

строит-мы строим, он, оно, они строит, вы строите, ты строишь

барабанить-мы барабаним, он, оно, они барабанить, вы барабаните, ты барабанишь

спорить-мы спорим, он, оно, они спорить, вы спроите, ты спроишь

Դասարանում

Առաջադրանքներ(դասարանում)

1) Բերե՛ք համաչափ պատկերների մի քանի օրինակներ։

Շրջան, եռանկյուն, վեցանկյուն, քառակուսի:

2) Շրջանի համաչափության առա՞նցքն է արդյոք նրա տրամագիծը։

Այո

3) Քանի՞ համաչափության առանցք ունի քառակուսին:

4

Տնային աշխատանք

Սովորի՛ր անգիր․ դասը սկսում ենք Եղ․ Չարենցի այս պատգամով․

Ինչքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի.
Թե ուզում ես չսուզվել ճահճուտները անհունի —
Պիտի աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս:
Այնպե՜ս արա, որ կյանքում ո՜չ մի գանգատ չիմանաս,
Խմի՜ր թախիծը հոգու, որպես հրճվանք ու գինի.
Որքան աշխարհը սիրես ու աշխարհով հիանաս —
Այնքան աշխարհը անուշ ու ցանկալի կլինի…

Տրված ածանցով և բառերից ընտրված արմատներով կազմի՛ր վեց ածանցավոր բառ։

-Ուհի վերջածանցով

Սփյուռքահայություն-հայուհի, բանվորական-բանվորուհի, երգչախումբ-երգչուհի,      պարագիծ-պարուհի,  ուսուցչապետ-ուսուցչուհի, նկարչատուն-նկարչուհի, գեղեցկատես-գեղեցկուհի։

-Ոց վերջածանցով

Թիկունք-թիկնոց, բազմատաղանդ-բազմոց, այրական-այրոց, կրակապաշտ-պաշտոց, կապավոր-կապոց, հիվանդանա-հիվանդանոց, ամրակ-ամրոց:

-Որդ վերջածանցով

Երկուական-երկրորդ, բնագիր-բնորդ, միջնապատ-միջնորդ, նախատինք-նախորդ, մեղմագին-գնորդ, ժառանգազուրկ-ժառանգորդ, լողակ-լողորդ:

Լրացուցիչ աշխատանք տանը

 

Լրացուցիչ (տանը)

5) Արաքս գետի երկարությունը 1072 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունե­նա այդ գետի պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 5000000 է։

1072 կմ-107200000 սմ

107200000/5000000=214.4 սմ

6) Քարտեզի վրա եղած 525սմ երկարությամբ հատվածին տեղան­քում համապատասխանում է 27 կմ երկարությամբ հատված։

Որքա՞ն է քարտեզի մասշտաբը։

27 կմ=2700000 սմ

2700000:525=1:500000

7) Մայրուղու երկարությունը 660 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ մայրուղու պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 2750000 է։

660 կմ=6600000

6600000:2750000=24 սմ

8)Կաթից ստացվում է 25% սեր, իսկ սերից ստացվում է 20% յուղ: Որքա՞ն յուղ կստացվի 210կգ կաթից:

210 ի 25 %=52.5

52.5 ի 20%=10.5 կգ

10.5 կգ յուղ

աքս գետի երկարությունը 1072 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունե­նա այդ գետի պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 5000000 է։

1072 կմ-107200000 սմ

107200000/5000000=214.4 սմ

6) Քարտեզի վրա եղած 525սմ երկարությամբ հատվածին տեղան­քում համապատասխանում է 27 կմ երկարությամբ հատված։

Որքա՞ն է քարտեզի մասշտաբը։

27 կմ=2700000 սմ

2700000:525=1:5000

7) Մայրուղու երկարությունը 660 կմ է։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ մայրուղու պատկերումը քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 2750000 է։

660 կմ=6600000

6600000:2750000=2.4 սմ

8)Կաթից ստացվում է 25% սեր, իսկ սերից ստացվում է 20% յուղ: Որքա՞ն յուղ կստացվի 210կգ կաթից:

210 ի 25 %=52.5

52.5 ի 20%=10.5 կգ

10.5 կգ յուղ

Գործնական քերականություն

Պատմել սովորի՛ր բառերի միասին, գծիկով և անջատ գրության ձևերի կանոնները՝  կատարելով տրված առաջադրանքը։

1.Փակագծերում տրված բաղադրիչը հանելով՝ բառերը գրի՛ր միասին, անջատ կամ գծիկով:

 • Կողք (կողքի), երեք հարյուր ամյա, մուգ կարմիր, գյուղեգյուղ, ինչ – որ բան:
 • Հինգ-վեց, վեցանկյունի, ուստարի, մարդ-մուրդ, ի սկզբանե, ի զուր, ի սպառ:
 • Բարձրաշխարհիկ, ծափ-ծիծաղ, նոփ-նոր, սեփ-սև, աման-չաման, տաք-տաք:
 • Սերնդե-սերունդ, փոքր ի շատե, ցպահանջ, հարգել-պատվել, մեկից մեկ:
 • Օրին ի բուն, ահել-ջահել, խելք-խելքի, հարավամերիկյան, հյուսիս-արևելք, ի զեն:
 • Ափեափ, գյուղեգյուղ, շինվարչություն, խելք-խելքի տալ, հեռու-մոտիկ, ի հեճուկս:

Լինել բարի

                                                                      « Լինել բարի »

Երկար-բարակ մտածելուց հետո վերջապես հասկացա թե ինչ է նշանակում  « Լինել բարի »: Լինել բարի նշանակում է, ամեն ինչում տեսնել լավը, տեսնել լուսավորը, միշտ բոլորին ցանկանալ լավը: Ես մտածում եմ, որ բարի լինել միայն չի նշանակում ամեն ինչին լավը ցանկանալ, բարի լինել նաև նշանակում է ուշադիր լինել քեզանից թույլ և անօգնական մարդկանց, պահպանել շրջակա միջավայրը, հոգ տանել կենդանիներին, օգնել կարիք ունեցող մարդկանց, խնամել բնությունը: